czwartek, 6 czerwca 2013

Apel Wielce Błogosławionego Swiatosława (Szewczuka) o modlitwę za ukraińską rodzinę

Chrystus zmartwychwstał!
Drodzy w Chrystusie! 

Już trzeci rok z rzędu z inicjatywy Komisji do Spraw Rodziny, Ukraiński Kościół Greckokatolicki włączył się do przeprowadzenia w Ukrainie Tygodnia Małżeństwa – ruchu międzynarodowego, który jest ukierunkowany na rozpowszechnianie wartości rodzinnych. Obchody te rozpoczęły się w naszym Kościele w Dzień Matki – 12 maja, a 15 maja odznaczyliśmy Międzynarodowy Dzień Rodziny. Zachęcamy duszpasterzy, organizacje prorodzinne oraz rodziny aby w dalszym ciągu dokładały wszelkich starań dla wspierania tradycyjnych wartości rodzinnych, które bazują na Objawieniu Pańskim i nauce Kościoła Chrystusowego.

„Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu” - twierdził błogosławiony Papież Jan Paweł II. Te jego słowa są niczym echo nauczania sługi Bożego Metropolity Andreja (Szeptyckiego), który w jednym ze swoich listów pasterskich tak pisał o rodzinie: „Śmiało można powiedzieć, że szczęście i wartość moralna zarówno każdego człowieka jak i całego narodu, a w jeszcze większym stopniu cała jego przyszłość, zależy od tego, czy akurat ten korzeń życia społecznego i ta dziedzina życia ludzkiego, w której skupione są wszystkie jego sprawy, jest zdrowy i silny... Przyszłość należy do tych narodów, w których małżeństwo jest świętością, których życie rodzinne jest czyste i święte! I w takich narodach łatwo znajdujemy ład i siłę. Takie narody dzięki elementarnej sile osiągają dobrobyt. I odwrotnie – naród, który zżera rak niemoralnego życia rodzinnego, taki naród nie może nie tracić swego majątku, nie może nie dojść do upadu!” (Rodzina chrześcijańska 1900 r.)

Dzisiaj, wszystkim nam trzeba przypomnieć, że rodzina, jako nierozerwalny i płodny związek w miłości mężczyzny i kobiety, została ustanowiona przez samego Twórcę (por. Rodz. 1,27-28). Pismo Święte uczy, że wszelkie inne współżycie, szczególnie osób jednej płci, jest ciężką zniewagą godności i samego człowieka i rodziny, a także jest ciężkim grzechem wobec Boga-Stwórcy (por. Rzym. 1,24-32).

Troska o rodziny chrześcijańskie i obrona wartości rodzinnych jest dzisiaj szczególnie ważna, ponieważ z wielkim smutkiem obserwujemy, jak w wielu państwach świata podejmowane są próby zniszczenia wartości rodziny i wypaczenia prawdy o niej. Te zgubne tendencje nie mają granic i zagrażają również naszemu społeczeństwu. Pewne grupy starają się, między innymi, przy pomocy różnych technologii przekonać społeczeństwo do przyjęcia lub przynajmniej do zamykania oczu na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą związku homoseksualne, które udają i parodiują „święte węzły małżeńskie”, a naprawdę są jawnym zaprzeczeniem Bożego zamysłu co do rodziny. Mimo tego, grzech nie może być tolerowany, ani tym bardziej propagowany poprzez różne „parady”, popularyzację niemoralności w środkach masowego przekazu, czy wprowadzanie błędnych teorii w proces dydaktyczno-wychowawczy. Wszyscy odpowiedzialni za przyszłość naszego państwa, szczególnie za nasze dzieci, – przede wszystkim rodzice, a dalej placówki oświatowe wraz z organami władzy na wszystkich poziomach, muszą pamiętać o swojej ciężkiej odpowiedzialności za to przed Bogiem i narodem.

Pan ustami psalmisty zapewnia nas o swoim błogosławieństwu dla rodziny jako wspólnoty powstałej przez związek miłości mężczyzny i kobiety, w którym dzieci są znakiem Bożej przychylności i są radością swoich rodziców. „Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! … Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana” (Ps. 128, 1-4). Kościół, jak kochająca matka, zachęca wszystkie swoje dzieci do wierności prawu Bożemu, do budowania osobistego, rodzinnego i społecznego życia na silnej podstawie Słowa Bożego i miłości Bożej.

Pamiętając, że bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego, nie ma silnej rodziny chrześcijańskiej, apeluję do całego UKGK o zjednoczenie się w gorliwej modlitwie do Pana o Boże błogosławieństwo i opiekę dla ukraińskiej rodziny. W tym celu zobowiązuję duszpasterzy w niedzielę 19 lub 26 maja do odczytania tego mojego apelu, a po Liturgii Świętej do odmówienia wspólnie z wiernymi modlitwy Metropolity Andreja Szeptyckiego oraz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario” w intencji rodzin ukraińskich.

Niech przez modlitwy Najświętszej Bogarodzicy, Świętego Józefa – opiekuna Świętej Rodziny i wszystkich świętych naszego narodu miłosierny Pan ześle na nasze rodziny swoje niebiańskie błogosławieństwo! 
+ Swiatosław
Kijów 17 maja 2013 A.D.

Modlitwa Metropolity Andreja Szeptyckiego za ukraińską rodzinę 


Wielki Boże, Boże ojców naszych! Daj naszemu narodowi jak najwięcej dobrych, świętych, chrześcijańskich rodzin. Daj nam takich rodziców, którzy głośno i otwarcie przyznawaliby się do Twojej Ewangelii i do służby Tobie. Daj nam takich ojców, którzy dla swoich dzieci byliby wzorem życia chrześcijańskiego, prawdziwymi opiekunami i dobrymi przewodnikami w życiu. Daj nam takie matki, które umiałyby dobrze, po chrześcijańsku wychowywać swoje dzieci, a dla swoich mężów byłyby pomocą, pociechą i dobrą radą. Daj nam takie dzieci, które byłyby pociechą i chwałą rodziców i pięknem swego narodu. Błogosław wszechmogący Boże naród ukraiński. Obdarz go łaską wiernego służenia Tobie i dostąpienia kiedyś wiecznej nagrody w niebie, bo Tobie, Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, należy się wszelka chwała, cześć i pokłon na wieki wieków. Amen.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Mario… 

(Tłumaczenie I.H.)

za www.soborcerkiew.net

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz